İmar Planı Tadilatı Nedir? İmar Planı Tadilatı Nasıl Yapılır?

İmar Planı Tadilatı (Değişikliği): Nazım veya Uygulama İmar Planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasında problem çıkan durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi sonucu elde edilen plandır.

İmar planı tadilat teklifini onaylayan merci yine o bölgedeki plan yapma yetkisine sahip olan idaredir. Tadilat teklifini kamu yararı söz konusu ise veya planın büyük bir bölümünde tadilat yapılacak ise idare kendi hazırlayıp meclis/komisyon onayına sunar.

Plan tadilatı teklifini mülk sahibi şahısta ilgili idareye şehir plancısı ile birlikte hareket ederek sunabilir. Her kurumun plan tadilatı teklif dosyası ve plan tadilatı süreci farklılıklar gösterebilir. Bazı alanlarda bu süre. 2-3 ayda sonuçlanırken bazı alanlarda ise 2-3 yılı bulabilmektedir.

İmar Planı Tadilatı hakkında sorularınız için;
https://www.tunasehircilik.com/iletisim/
İmar Sorgulamanızı yapmak için  https://imarsorgula.com/


İmar Planı Tadilatı teklifi yapılırken uyulması gereken kurallar;

1-) Planlarda yer alan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, azaltılması veya yerinin değiştirilmesine dair plan tadilatları zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Gerekli görüldüğü hallerde ise:

a. İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.

b. İmar planı değişikliği yapılacak olan sosyal ve teknik alt yapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili kurumun görüşü alınacaktır. İlgili kurum görüşünün olumsuz olması plan tadilatı teklifini kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. İmar planını yapmaya yetkili idarece plan tadilatını da kabul veya reddetmeye de yetkilidir.

2-) Tüm imar planlarının, şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olması gerekir. İmar planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olması gerekir. İmar planı değişikliklerinde kamu yararının üstünlüğü ilkesine uyulması gerekir.

3-) İmar planlarının da her alanda olduğu gibi hiyerarşi bulunmaktadır. Plan hiyerarşisine göre alt ölçekli bir plan bir üst ölçekli plana uygun olmak zorundadır.

İmar Planı Hiyerarşisi

Sonuç olarak;

Yukarıda yer alan hususların ciddi bir analiz yapılmadan plan değişikliğini zorunlu hale getiren nedenler ortaya konulmadan ve ilgili kurumların görüşleri alınmadan teklif hazırlanır ve ilgili idare kabul ederse 3194 sayılı İmar Kanunu ile İmar Planı Yapılması ve Değişiklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum söz konusu olur. Bu nedenle İdari Mahkemesi ve Danıştay’da iptal davası açılması halinde hukuka aykırılık nedeni olarak görülmekte ve imar planları veya değişiklikleri hakkında iptal kararı verilebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir