İstanbul’da İmar Planı Süreci– TUNAHAN TOSUNOĞLU

İstanbul’da İmar Planı Süreci

İmar Planı Süreci;

İstanbul metropolünde Boğaziçi Ön Görünüm Alanı, Özel Proje Alanları, vb. alanların haricinde, genelde üst ölçekli planların (Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı) yapımı ve onayından sorumlu idare İBB’dir. Alt ölçekli planlar ise ilçe belediyeleri tarafından hazırlanmakta olup İBB tarafından onaylanmaktadır. Bazı durumlarda (ilçe belediyesinin zamanında planı hazırlayamaması, üst ölçekli plana aykırı şekilde yapılması veya kanunlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği projeler vb.) alt ölçekli planlar yine İBB tarafından hazırlanıp İBB Meclisince onaylana bilmektedir.

İstanbul’da üst ölçekli plan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, alt ölçekli plan ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’dır. Plan hiyerarşiye uygun olarak önce İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmaktadır.

İmar Sorgulamanızı yapmak için https://imarsorgula.com/

Nazım İmar Planı yapım süreci (1/5000 ölçekli);

 • Plan yapılacak alan belirlenir ve Başkanlık Olur’u alınır.
 • Plan sınırı ilgili kurumlara gönderilerek kurum görüşleri talep edilir. (Harita Müdürlüğü, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, İlgili İlçe ve İlk Kademe Belediyesi, DSİ, İSKİ, BOTAŞ, TEDAŞ, İGDAŞ,İ.E.T.T vb.)
 • Arazi Çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Arazi çalışmaları ve kurum görüşleri bir araya getirilerek analiz paftaları oluşturulur. (Yapılara ait fiziksel veriler, Arazi Kullanım Durumu, Eğim Analizi, Yoğunluk Analizi, Dereler, Mülkiyet Durumu vb.)
 • Analiz paftaları ve toplanan tüm veriler çakıştırılarak belirlenen alan ile ilgili sentez paftası meydana çıkar.
 • Sentez paftası değerlendirilerek plan kararları üretilir ve bu kararlar doğrultusunda plan alternatifleri oluşturulur.
 • Alternatif planlardan en uygunu seçilir ve teklif plan hazırlanır.
 • Teklif plana ilişkin plan raporu ve plan notları yazılır.
 • Teklif plan ve ekleri İBB Meclisi’ne iletilir.
 • İBB Meclisi planı değerlendirir ve uygun görülürse onaylar
 • Plan resmi yazı ile meclise gönderilir.
 • Mecliste uygun görülürse onaylanır.
 • Onaylanan plan ilgili birime gönderilir.
 • İlgili birim varsa planda gerekli düzeltmeleri yapar ve Başkan’a onaylatılır.
 • Dağıtımı yapılır ve plan harita müdürlüğü tarafından askıya çıkarılır (30 gün)
 • Plan askıdan inerek yürürlüğe girer. (1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları başlar)
 • Askı süresince yapılan itirazlar değerlendirilir.
 • Değerlendirmeler meclise iletilir.
 • Meclisin vereceği karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

Uygulama İmar Planı Süreci (1/1.000 Ölçekli);

Onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nı ilgili ilçe belediyesi hazırlar (kurum görüşleri süreci, arazi çalışmaları, analiz ve sentez paftaları vs. detaylı olarak tekrar yapılır) ve İlçe Belediye Meclisi’ne gönderir;

 • İlçe Meclisi’nde uygun görülürse İBB Meclisi’ne onaylanması için gönderir.
 • İBB Meclisi uygun görürse planı onaylar.
 • Plan askı ilçe belediyesinde askıya çıkar.
 • Plan askıdan inerek yürürlüğe girer.
 • Askı süresince yapılan itirazlar önce ilçe belediyesinde değerlendirilir ve onay için tekrar İBB Meclisi’ne iletilir.
 • Meclisin vereceği karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir